نظر شما درباره عملکرد شرکت تعاونی چیست؟
(8.173%) 51
بسیار عالی
(6.570%) 41
عالی
(10.09%) 63
خوب
(9.935%) 62
متوسط
(8.974%) 56
ضعیف
(56.25%) 351
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 624