نظر شما درباره عملکرد شرکت تعاونی چیست؟
(8.121%) 51
بسیار عالی
(6.528%) 41
عالی
(10.03%) 63
خوب
(10.03%) 63
متوسط
(9.076%) 57
ضعیف
(56.21%) 353
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 628