نظر شما درباره عملکرد شرکت تعاونی چیست؟
(8.146%) 51
بسیار عالی
(6.549%) 41
عالی
(10.06%) 63
خوب
(9.904%) 62
متوسط
(9.105%) 57
ضعیف
(56.23%) 352
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 626